kontakt


dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu

Vasyl Turchyn
Tel: +48 537 306 362
E-mail: vasyl.turchyn@hcgalychanka.com