REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „HC Galychanka i HUMMEL – razem do zwycięstwa!”

7 lis 2023 |

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „HC Galychanka i HUMMEL – razem do zwycięstwa!”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą K.S. Galychanka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Dietla 52 /8, 31-039 Kraków, identyfikującą się numerem NIP 6762620566, REGON 522414832, KRS 0000979439, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.11.2023 r. o godz. 00:00:00, a kończy się dnia 14.11.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2.

UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Uczestnik”), która:
     1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
     2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
     3. posiada konto (profil) w serwisie Instagram (dalej jako „Serwis”),
     4. wykona Zadanie Konkursowe, które zostało zdefiniowane poniżej.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym pracownicy tych podmiotów, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zaobserwować: @hummelpolska@hc_galychanka w Serwisie, oraz wykonać zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu @hc_galychanka - oryginalnego pytania do zawodniczki kobiecej drużyny piłki ręcznej „Galichanka Lwów” Marianny Markiewicz, oznaczając zadane pytanie hashtagiem: #beebrave (dalej jako „Zadanie Konkursowe”).  
 5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b) działają z fikcyjnych kont/profili w Serwisie;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w Serwisie;

d) naruszają regulamin Serwisu;

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznane za obelżywe, treści pornograficzne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub dyskryminujące grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3.

PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
     1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
     2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
     3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4.

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 (trzy) osobową Komisję, w skład której będzie wchodzić Marianna Markiewicz (dalej jako „Komisja Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników (dalej jako „Zwycięzcy”), którym przyznane zostaną nagrody (dalej jako „Nagrody”).
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (trzech) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Po wyłonieniu 3 (trzech) Zwycięzców Komisja Konkursowa zadecyduje o przydzieleniu poszczególnym Zwycięzcom: I (pierwszego), II (drugiego) oraz III (trzeciego) miejsca w Konkursie.
 4. Każdemu ze Zwycięzców będą przysługiwały następujące Nagrody:
     1. za zajęcie I (pierwszego) miejsca w Konkursie: koszulka zawodniczki „Galiczanka Lwów” Marianny Markiewicz wraz z jej autografem;
     2. za zajęcie II (drugiego) miejsca w Konkursie: bluza hoody marki Hummel;
     3. za zajęcie III (trzeciego) miejsca w Konkursie: drobny upominek od Hummel.
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 15.11.2023 r.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w Serwisie: @hc_galychanka najpóźniej dnia 17.11.2023 r.
 8. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w Serwisie.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres: vasyl.turchyn@hcgalychanka.com, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W przypadku gdy Zwycięzcą jest osoba, która posiada adres korespondencyjny poza terytorium Polski, jest ona zobowiązana powiadomić o tym Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz wyrazić zgodę w wiadomości e-mail na ewentualne przekazanie Nagrody za pośrednictwem Menadżerów Organizatora.
 10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 9 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 12. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody. W przypadku Zwycięzcy, o którym mowa w ostatnim zdaniu ust. 9 niniejszego Regulaminu, Nagroda zostanie przekazana w terminie i miejscu ustalonym przez Zwycięzcę i Organizatora.
 13. Fundatorami Nagród jest Organizator oraz hummel Cenozoic ApS, Numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (CVR): 43317032, Balticagade 20, 8000 Aarhus C, Dania.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.
 17. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5.

DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny: ul. Józefa Dietla 52 /8, 31-039 Kraków oraz na adres e-mail: vasyl.turchyn@hcgalychanka.com.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
  6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: vasyl.turchyn@hcgalychanka.com.
  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
  9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6.

REKLAMACJE

   1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „HC Galychanka i HUMMEL – razem do zwycięstwa!na adres do doręczeń Organizatora: ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
   2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
   3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
   4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2023 r.
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na fanpage Organizatora pod adresem URL: https://www.hcgalychanka.com.ua/uk/strona-glowna oraz w siedzibie Organizatora.
  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
  7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez Serwis ani z nim związany.
  8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie Serwisu z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
  9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.